Lekcja57 - Ich will nur spielen (Annett Louisan)
Dass Du nicht mehr bist, was Du einmal warst,
Że nie jesteś kimś, kim byłeś
Seit Du Dich für mich ausgezogen hast,
Od kiedy się dla mnie rozebrałeś,
Dass Du alles schmeißt wegen einer Nacht
Że wszystko rzucisz z powodu jednej nocy
Und alles verlierst war so nicht gedacht,
I wszystko stracisz nie było planowane,
Du willst mich für Dich und Du willst mich ganz
Chcesz mnie dla siebie i chcesz mnie całą
Doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß.
Jednak na tym poziomie to nie sprawia mi przyjemności.
Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus
Nie wypełaniasz mnie, czuję się w domu
Nur zwischen den Stühlen.
Jak pomiędzy krzesłami (w niekomfortowej sytuacji, w konflikcie pomiędzy dwoma wykluczającymi się możliwościami)
Ich will doch nur spielen uhuuuuu…
Chcę tylko się bawić…
Ich tu doch nichts.
Nic przecież nie robię.
Ich will doch nur spielen uhuuuuu…
Chcę tylko się bawić…
Ich tu doch nichts.
Nic przecież nie robię.
Dass Du wegen mir irgendwen verlässt,
Że z mojego powodu kogoś opuścisz,
dass Du manchmal weinst, weil es Dich verletzt,
Że czasami płaczesz, bo to cię rani,
Dass es immer mal jemand andern gibt,
Że zawsze jest jeszcze ta inna osoba
Der sich hier und da in mein Leben schiebt,
Która tu i tu wkracza w moje życie,
Dass Du Dich verliebst, weil Du's mit mir tust,
Że się zakochasz, bo to ze mną robisz,
Dass es Dich so trifft, hab ich nicht gewusst.
Że cię tak trafi, nie wiedziałam.
Es war nie geplant, dass Du Dich jetzt fühlst
To nie było planowane, że ty się teraz tak czujesz
wie einer von vielen,
Jak jeden z wielu,
Ich will doch nur spielen uhuuuuu…
Chcę tylko się bawić…
Ich tu doch nichts
Przecież nic nie robię
Ich will doch nur spielen uhuuuuu…
Chcę się tylko bawić…
Ich tu doch nichts.
Przecież nic nie robię.
Dass Du nicht mehr schläfst, weil es Dich erregt
Że ty nie sypiasz, ponieważ to cię podnieca
wenn ich mich beweg? wie ich mich beweg?
Gdy się poruszam? Jak się poruszam?
dass Du fast verbrennst unter meiner Hand
Że prawie się palisz pod moją dłonią
wenn ich dich berühr, hab ich nicht geahnt.
Gdy cię dotykam, nie miałam pojęcia.
Ich steh nur so rum, tu so dies und das,
Ja tylko tak stoję sobie, robią to i tamto,
fahr mir durch das Haar und schon willst Du was.
Poruszę włosami i już czegoś chcesz.
Lass mal lieber sein, hab zuviel Respekt
Zostaw to lepiej, mam za dużo szacunku
vor Deinen Gefühlen.
Przed twoimi uczuciami.
Ich will doch nur spielen mhhhmmmm…
Chcę przecież tylko się bawić.
Ich tu doch nichts ahaaa…
Nic przecież nie robię…
Ich will doch nur spielen.
Chce tylko się bawić.
Ich tu doch nichts…
Nic przecież nie robię…
Ich tu doch nichts…
Nic przecież nie robię…
Ich will doch nur Spielen
Chcę się tylko bawić
Ich tu doch nichts,
Nic przecież nie robię…
Ich tu doch nichts...
Nic przecież nie robię…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.